การเตรียมความพร้อมและข้อมูลเบื้องต้นที่ท่านควรทราบก่อนสมัคร สินเชื่อ เพื่อให้มีความมั่นใจว่าการขอสมัครสินเชื่อจะราบรื่นไร้ปัญหา และควรศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับดอกเบี้ย หรือค่าธรรมเนียม ซึ่งมีอัตราค่าใช้จ่ายและเงื่อนไขที่แตกต่างกันไป ควรมีการวางแผนทางการเงินให้ดี ก่อนพิจารณาเลือกสินเชื่อที่มีดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม ให้ตรงกับความต้องการ

ดอกเบี้ย

ดอกเบี้ยในการขอสินเชื่อมีทั้งแบบลอยตัวและแบบคงที่ โดยผู้ให้ สินเชื่อ สามารถเรียกเก็บ ดอกเบี้ย ค่าบริการ และค่าธรรมเนียมต่างๆ รวมกันแล้วต้องไม่เกินร้อยละ 28 ต่อปี โดยคำนวณแบบลดต้นลดดอก ซึ่งค่าใช้จ่ายในส่วนที่ผู้ให้สินเชื่อต้องจ่ายให้แก่ผู้อื่นตามที่ได้รับ อนุญาตจากแบงก์ชาติ เช่น ค่าอากรแสตมป์ ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบข้อมูลเครดิต ค่าใช้จ่ายในการติดตามทวงถามหนี้ ค่าขอสำเนาใบแจ้งยอดหนี้ ค่าขอรหัสประจำตัวบัตรใหม่ทดแทนรหัสเดิม (กรณีใช้บัตรในการเบิกถอน) ก่อนการตัดสินใจควรหาข้อมูลเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยและค่าใช้จ่ายจากแผ่นพับ ของผู้ของสินเชื่อให้เข้าใจก่อน ซึ่งท่านสามารถกำหนดยอดชำระขั้นต่ำในการชำระหนี้แต่ละงวดได้ โดยพิจารณาความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ขอสินเชื่อในแต่ละราย

ค่าธรรมเนียม

เป็นค่าธรรมเนียมที่ทางธนาคารแต่ละธนาคารเรียกเก็บจากผู้กู้ในอัตราและเงื่อนไข ต่างๆกัน บางธนาคารเรียกเก็บในตอนแรกเข้า บางธนาคารเก็บทุกปีสิ่งที่ผู้กู้ควรศึกษาคือ จ่ายอย่างไร จ่ายเท่าไร และคำนวณความคุ้มค่าและรูปแบบที่เหมาะสมกับความสามารถในการชำระของเรา เช่น ค่าธรรมเนียมแรกเข้า ค่าธรรมเนียมบริหารเงินทุน ค่าธรรมเนียมรายปี ค่าธรรมเนียมการจัดการ เป็นต้น และสามารถเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายที่สำคัญของ สินเชื่อ ส่วนบุคคลภายใต้การกำกับได้จาก website ของแบงก์ชาติ ภายใต้หัวข้อ อัตราค่าธรรมเนียมเปรียบเทียบ

สิ่งที่สำคัญอีกประการหนึ่ง คือ เมื่อได้รับใบเสร็จจากการชำระยอดหนี้ ควรตรวจสอบความถูกต้อง เช่น จำนวนเงินที่จ่ายตรงกับใบเสร็จหรือไม่ จำนวนเงินที่จ่ายได้มีการตัดเงินต้น หรือตัดเฉพาะดอกเบี้ย และควรเก็บใบเสร็จการชำระเงินเพื่อไว้เปรียบเทียบในงวดถัดไปได้

Site Footer